سوره ی مریم

من از مفصل این نکته مجملی گفتم****تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

سوره ی مریم

من از مفصل این نکته مجملی گفتم****تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

روزی زینب کبری سلام الله علیها درحال تفسیر سوره ی مریم بود که به این حروف رسید:«کهیعص»
حزنی لایوصف به او دست داد و از دلیل آن جویا شد.
گفته شد:کاف یعنی کربلا،هاء یعنی هلاک شدن،یاء یعنی یزید،عین یعنی عطش و صاد یعنی صبر...
من از مفصل این نکته مجملی گفتم ****** تو خود حدیث مفصل بخوان  از این مجمل